Sou aquí:
Print

ODS 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Fites

 1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, per tal de millorar la capacitat nacional per recaptar ingressos fiscals i d’una altra índole
 2. Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin totalment els seus compromisos en relació amb l’assistència oficial per al desenvolupament, inclòs el compromís de nombrosos països desenvolupats d’assolir l’objectiu de destinar el 0,7% de l’ingrés nacional brut a l’assistència oficial per al desenvolupament i del 0,15% al ​​0,20% de l’ingrés nacional brut a l’assistència oficial per al desenvolupament dels països menys avançats; i encoratjar els proveïdors d’assistència oficial per al desenvolupament que considerin fixar una meta per destinar almenys el 0,20% de l’ingrés nacional brut a l’assistència oficial per al desenvolupament dels països menys avançats
 3. Mobilitzar recursos financers addicionals procedents de múltiples fonts per als països en desenvolupament
 4. Ajudar els països en desenvolupament a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini amb polítiques coordinades orientades a fomentar el finançament, l’alleujament i la reestructuració del deute, segons escaigui, i fer front al deute extern dels països pobres molt endeutats a fi de reduir l’endeutament excessiu
 5. Adoptar i aplicar sistemes de promoció de les inversions en favor dels països menys avançats
 6. Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l’accés a la ciència, tecnologia i innovació, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, entre d’altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia.
 7. Promoure el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió de tecnologies ecològicament racionals als països en desenvolupament en condicions favorables, incloent condicions concessionàries i preferencials, de mutu acord.
 8. Posar en ple funcionament, a tot tardar el 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats, i augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 9. Augmentar el suport internacional a la implementació eficaç i amb objectius concrets de programes de formació als països en desenvolupament per tal de donar suport als plans nacionals orientats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, mitjançant, entre d’altres, la cooperació nord-sud, sud-sud i triangular.
 10. Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de l’Organització Mundial del Comerç, mitjançant, entre d’altres, la conclusió de negociacions d’acord amb el Programa de Doha per al desenvolupament.
 11. Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en desenvolupament, en particular amb la perspectiva de duplicar la participació dels països menys avançats en les exportacions mundials per a 2020.
 12. Aconseguir la implementació oportuna d’un accés permanent als mercats, sense aranzels ni quotes per a tots els països menys avançats, de conformitat amb les decisions de l’Organització Mundial del Comerç, i, entre d’altres, vetllant per tal que les normes d’origen preferencials aplicables a les importacions dels països menys avançats siguin transparents i senzilles, i contribueixin a facilitar l’accés als mercats.
 13. Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, mitjançant, entre d’altres, la coordinació i coherència de polítiques.
 14. Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.
 15. Respectar el lideratge i la política de cada país per a establir i aplicar polítiques orientades a l’eradicació de la pobresa i la promoció del desenvolupament sostenible.
 16. Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples actors que mobilitzin i promoguin l’intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, en particular als països en desenvolupament.
 17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.
 18. Per a 2020, millorar la prestació de suport a la formació per als països en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, amb la perspectiva d’augmentar de forma significativa la disponibilitat de dades actualitzades, fiables i de qualitat, desglossades per grups d’ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, condició migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents segons el context nacional.
 19. Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un complement dels indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en estadística als països en desenvolupament.

Principals reptes per a Catalunya en relació amb l’ODS 17

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 17 són els següents:

 1. Millorar la capacitat de països en desenvolupament per recaptar ingressos fiscals.
 2. Prevenir i reduir el frau fiscal i millorar el compliment de les obligacions tributàries per part dels contribuents
 3. Continuar amb la implementació de la fiscalitat ambiental a efectes de reduir les externalitats negatives que determinades activitats causen en el medi ambient
 4. Destinar el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats de la Generalitat a l’ajut oficial al desenvolupament (AOD)
 5. Fomentar la mobilització de recursos addicionals per als països en desenvolupament, mitjançant l’impuls de les polítiques i programes europeus i de les iniciatives dels organismes internacionals en relació als països del sud de la Mediterrània
 6. Impulsar la inversió, el creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador i la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
 7. Promoure actuacions formades pel partenariat de diferents regions europees que dinamitzin la innovació i la competitivitat per al creixement intel·ligent i sostenible.
 8. Enfortir la col·laboració amb UNESCO per facilitar l’intercanvi en ciència, tecnologia i innovació en països en desenvolupament.
 9. Potenciar la transferència de coneixement científic, tecnològic i innovació des de Catalunya a països en desenvolupament en col·laboració amb entitats catalanes (ACUP).
 10. Potenciar la transferència de know-how des de Catalunya a països en desenvolupament.
 11. Impulsar la millora de la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l’accés a la ciència, tecnologia i innovació, en el marc de les xarxes i dels programes i iniciatives de cooperació regional i internacional
 12. Potenciar la transferència de tecnologies ecològicament racionals des de Catalunya a països en desenvolupament en col·laboració amb departaments de la Generalitat
 13. Afavorir la contractació pública internacional com a mecanisme de transferència tecnològica entre països desenvolupats/en desenvolupament, mecanisme per fer compra pública innovadora, infraestructures sostenibles, i també accés de la PIME a projectes públics.
 14. Contribuir a la localització dels ODS en països en desenvolupament a través de projectes de capacitació tècnica que transfereixin know-how català sobre localització dels ODS.
 15. Fomentar la localització dels ODS a la Mediterrània, en el marc de les xarxes i dels programes i iniciatives de cooperació regional i internacional
 16. Millorar l’assignació i la gestió de recursos públics en el marc de l’autonomia financera de la Generalitat
 17. Establir mecanismes de coordinació interdepartamental que permetin millorar el grau de coherència de les polítiques públiques.
 18. Avançar cap a una coherència de polítiques per al desenvolupament que vinculi tota l’activitat del Govern al desenvolupament sostenible.
 19. Treballar conjuntament amb els ens locals amb relació a elements de la coherència de polítiques per al desenvolupament, incloses la vinculació als drets humans en els processos de contractació pública, i el reforçament del compromís amb el comerç just i amb les finances ètiques.
 20. Promoure la cooperació al desenvolupament a través de la col·laboració amb l’OCDE
 21. Implantar de forma sistemàtica la planificació normativa per garantir la coordinació i coherència de l’activitat reguladora del Govern
 22. Consolidar la funció de supervisió regulatòria per garantir la coordinació i la coherència de la política regulatòria del Govern
 23. Fomentar la millora de la coherència de polítiques al desenvolupament sostenible en el marc de les xarxes i dels programes i iniciatives de cooperació regional i internacional
 24. Fomentar i coordinar la participació de Catalunya en xarxes internacionals rellevants.
 25. Promoure activament la construcció de partenariats globals per acarar els reptes globals de desenvolupament sostenible.
 26. Reforçar la presència en les xarxes internacionals de governs locals i regionals per participar en els espais d’incidència i promoure una governança multinivell en la provisió dels béns públics globals
 27. Continuar l’aliança estratègica amb organitzacions, especialment feministes i de drets humans, i establir aliances amb altres socis internacionals, per participar en espais internacionals de presa de decisions, i formar part de xarxes d’incidència regional i internacional.
 28. Potenciar la col·laboració amb organismes i entitats internacionals i europees per la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible
 29. Fomentar i coordinar la participació de Catalunya en xarxes i iniciatives multiactor regionals europees i internacionals d’àmbit mediterrani
 30. Fomentar actuacions conjuntes amb institucions, organismes i entitats clau d’àmbit mediterrani
 31. Impulsar i dinamitzar una aliança d’actors públics i privats per implementar l’agenda 2030.
 32. Alinear totes les administracions públiques en matèria de polítiques TIC.
 33. Acollir i implementar esdeveniments internacionals de referència que permetin construir aliances i partenariats de rellevància.
 34. Col·laborar amb els diferents actors  i també en el camp de la cooperació transfronterera, per tal de minimitzar els costos de gestió i optimitzar els recursos.
 35. Impulsar aliances múltiples, innovadores i inclusives per als ODS
 36. Impulsar la concertació com a fórmula més adequada per promoure nous partenariats útils i horitzontals, a través d’una diversitat de mecanismes, com ara les taules de diàleg, els partenariats publicoprivats, els convenis i l’eventual articulació de fons fiduciaris
 37. Potenciar la capacitat d’incidència d’organitzacions de base catalana amb vocació internacional que reforcin l’acció exterior del Govern per assolir els ODS.
 38. Desplegar la concertació i els projectes de la Generalitat amb els governs locals, les administracions supramunicipals i les entitats municipalistes, per fer identificacions conjuntes, executar projectes o programes compartits, i realitzar l’avaluació d’actuacions finançades per diverses administracions
 39. Promoure iniciatives i projectes d’integració a la Mediterrània
 40. Incloure els indicadors d’EUROSTAT en el Programa anual d’indicadors de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
 41. Calcular els indicadors d’EUROSTAT en matèria d’ODS en base catalana.
 42. Millorar les capacitats dels funcionaris de Kirguizistan i Turkmenistan

Indicadors

Font: IDESCAT
Taula de Continguts

© 2019-2023 Edificis Positius

Política de privacitat | Política de cookies | Contacte

CONTACTEU-NOS

Voleu saber alguna cosa més? No dubteu en escriure'ns i us contestarem el més aviat possible!

Enviant

Inseriu les vostres dades d'accés

Forgot your details?